Механізм громадського контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 листопада 2010 р. № 996

ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі – консультації з громадськістю).
 2.  Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
 3.  Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
 4.  Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
 5.  Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.
 6.  Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі – орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі – громадська рада).Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
 7.  Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
 8.  Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
 9.  До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
 10.  Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
 11.  Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
 12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
  •  проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
  •  проектів регуляторних актів;
  •  проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
  •  звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
 13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
  •  конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
  •  теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
 14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
  •  визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
  •  приймає рішення про проведення обговорення;
  •  розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
  •  вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі – заінтересовані сторони);
  •  оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;
  •  збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;
  •  формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
  •  забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
  •  проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  • оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
  • Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.
 15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
  •  найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
  •  питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
  •  варіанти вирішення питання;
  •  соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
  •  можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  •  відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
  •  спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  •  адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
  •  адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
  •  прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
  •  строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
 16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада”, офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.
 17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та на своєму офіційному веб-сайті:
  •  інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;
  • текст проекту акта, винесеного на обговорення;
  • електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.
  • Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (1160-15).
 18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.

19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п’яти робочих днів після їх надходження.Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:

 • найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
 • зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 • інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 • інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
 • інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

 • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 • створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

 • визначає:
  • потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
  • питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
  • строк, форми і методи вивчення громадської думки;
  • на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
  • ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
 • отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
 • узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
 • забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
 • оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

 • найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
 • найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
 • тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
 • методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 • ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
 • інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 • узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
 • обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Перейти до вмісту